آبان
روانشناسی رنگ در برندسازی

روانشناسی رنگ در برندسازی

روانشناسی رنگ در هویت بصریبه هنگام دیدن منظره سرسبز و آسمان آبی احساس آرامش می‌ کنیم، در حالی که با دیدن علامت خطر، احساس نگرانی به ما دست خواهد داد. این‌ها فقط دو مورد از تاثیرات رنگ بر روح و روان انسان است‌ که از آن به عنوان روانشناسی رنگ‌ ها ...