آبان
الگوهای بازاریابی در تبلیغات

الگوهای بازاریابی در تبلیغات

الگوهای بازاریابی برای کسب و کار همانند راهبردهای استراتژیکی هستند که برای جذب و حفظ مشتریان ،تحرک و ترویج کسب و کار، افزایش فروش و افزایش شناخت برند استفاده می‌شوند.آشنایی با این الگوها باعث می‌شود با آگاهی و تسلط بیشتری در حرفه و کسب و کار خود قدم ...