مهر
مخاطب شناسی

مخاطب شناسی

مخاطب شناسی: مخاطب شناسی در تبلیغات به مطالعه و تحلیل ویژگی‌ها، نیازها، میل‌ها و رفتارهای مخاطبان هدف یک تبلیغات می‌پردازد.این علم به تبلیغات‌گران کمک می‌کند تا با شناخت دقیق‌تر مخاطبان خود، بتوانند استراتژی‌های تبلیغاتی مناسبی را برای آن‌ها طرا ...