آبان
N4

آشنایی با عملکرد کانون های تبلیغاتی

کانون تبلیغاتی چیست؟ کانون تبلیغاتی به مراکز تبلیغاتی کوچک گفته می شود که تحت نظارت یک سازمان بزرگ تر مانند سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شرکت های تبلیغاتی برزرگ تر به فعالیت می پردازد. یک کانون تبلیغاتی خالق برنامه و تمامی جنبه های مرتبط با تبلیغا ...