شهریور
دیزاین-یا-هنر-

دیزاین در برابر هنر

تفاوت هنر و گرافیک دیزاین هر پروژه ای نیاز به “دیزاین”  دارد . نحوه تجزیه و تحلیل ، اجرا و پایان یک پروژه باید طراحی شود . سوال اصلی اینجاست که آیا مفهوم ” گرافیک دیزاین” با مفهوم ” هنر ” برابر است ؟ تفاوت ها و شباهت های بین این دو مفهوم چیست . من م ...